Ibintu bitangaje ku bantu bavutse mu kwezi kwa mbere cyane ku bunani

Ibi ni bimwe mu bintu bitangaza cyane ku bantu bavutse mu kwezi kwa mbere kubimburira ayandi mu mwaka. Aba ni abantu uzifuza kumera nkabo ndetse uzifuza kubana nabo igihe ubafite. Aba bantu bavutse muri uku kwezi ni abantu batangaje cyane kandi bakunzwe kuko ni abantu babasha kwirinda ndetse bakifata mu buryo bitangaje butabangamiye buri wese.

Aba bazahora ari abantu beza muri buri tsinda ndetse bakundwa mu bantu bahora bagira umurava.

Aba bantu Bakunda kwikorera imitwaro yabo bonyine.

Abantu bavutse muri uku kwezi ni abantu bafite imitima mito iryoshye kandi yuzuye ubugingo. Aba bakora basubiza ubugingo bwabo I bwana ndetse ngo kuri bo uko bakora ni ko banaryoha. Abantu bavuka muri uyu mwaka kandi bazwiho kwitara kinyabwenge bityo bigatuma bakundwa cyane ku buryo babana na buri wese.

Bazi gusomana, gukunda ariko siko babyerekana cyane.

Aba bantu baratangaje cyane mu buryo bwose kandi ingeso zabo zitungura benshi cyane… nawe zagutangaza rwose. Ushobora kwibira ngo ibi bintu Wabasha kubikora arko buri kintu kigira umuhanga wacyo. Aba rero ku rukundo ntibashakisha ndetse bibari mu maraso.

Baba basekeje ndetse cyane

Aba bantu bazwiho kugira umutima ukurura amarangamutima y’umuntu ndetse bagira n’imimerere isekeje cyane. Ibi ni ibintu biba muri bo ntibashobora kubirwanya, bagira udukino turyoshye kandi dushyira umuntu mu bugingo.

Abantu bifuza kuba nkabo

Aba bantu bumva bakora icyaricyo cyose ndetse akazi kari ko kose baba bumva bagakora kuburyo bitangaje. Bityo rero kubera ubuzima buborohera bikaba bibatera kwifuzwa.

Ntibagira ubujiji kandi ntibita ku bibi

Abantu bavutse muri uku kwezi usanga baba bajijutse ndetse baba bazi icyo gukora muri buri kintu barimo cyaricyo cyose. Aba bantu usanga badakunda imikino y’ubupfu kandi batagira imikino imwe bita iya kiboyi. Muri make ni abantu baba basobanutse.

Ni abanyabirori

Cyane rwose kuri aba bantu bavutse muri uku kwezi usanga ari abantu Bakunda kuryoshya cyane kandi bazi no gushyushya ikirori ku buryo bitangaje.

Bakunda kuyobora cyane batitaye ku ngaruka

Aba bavukana ubuyobozi mu maraso kandi aba ngi ntibita kucyaricyo cyose kuko ingaruka kuri bo atari ingorane, bumva kuyobora ari impano yabo.

Ntiwamenya icyo baba batekereza

Aba bantu baba batandukanye mu buryo bw’imitekerereze ndetse baba bashaka kwifatira imyanzuro, niyo mpamvu baba badakeneye  umuntu umenya ikiri mu mitwe yabo. Ibi bibatera kuba abantu batandukanye cyane ndetse bibatera kuba abantu badafite aho bahuriye n’abandi ibyo bikaba umwihariko kuri bo cyane.

0Shares

You may also like...